Kunnskapsskolen i Buskerud

Kunnskapsskolen i Buskerud innebærer en forsterket satsing på videregående opplæring i Buskerud. Hovedmålet er å bedre læringsmulighetene og resultatene for alle.

Fylkestinget vedtok i oktober 2013 Strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud; en overordnet plan for utdanningssektoren. Overordnet målsetting er " å maksimere læringsutbytte og minimere frafall". Alle sektorens satsinger, strategier og tiltak skal samordnes inn i Kunnskapsskolen. Planen ble til gjennom en bred prosess med omfattende involvering av alle aktører innen utdanning i Buskerud, med fylkeskommunens visjon og verdier som utgangspunkt. 

Strategi for Kunnskapsskolen ble revidert i 2016/2017 for å se de interne satsingsområdene i sammenheng med fylkeskommunens regionale planer (Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling og Regional plan for Kunnskapssamfunnet). Det er lagt større vekt på fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler, og det er større bevissthet rundt forholdet mellom strategisk og operativ planlegging.

Strategien har tre satsingsområder:

  • opplæringstilbud
  • læringsmiljø
  • kvalitet og innhold i opplæringen 

Hvert område har underliggende strategipunkter. I tillegg til er det utarbeidet et pedagogisk grunnlag, plan for skoletilbudet, eierstrategi for Fagskolen Tinius Olsen og plan for opplæringen innenfor kriminalomsorgen. 

Kunnskapsskolen i Buskerud legger positiv psykologi (Appreciative Inquiry) til grunn: elever, lærlinger og medarbeidere med høy indre motivasjon vil lettere oppnå gode resultater. Et bevisst fokus på å se etter det som virker, er også sentralt. Ved å få mer av det som virker, skal vi stadig oppnå bedre resultater.

Strategien er konkretisert i en handlingsplan for Kunnskapsskolen. Handlingsplanen følger opp de strategiske innsatsområdene, og markerer således skillet mellom strategisk og operativ planlegging. I handlingsplanen listes det opp tiltak/handlinger som skal gjennomføres for å nå mål. Dette er ekstra handlinger utover den daglige driften (utviklingsarbeid, prosjekt m.m.). Den har derfor i første rekke samlet tiltak som er vedtatt gjennomført av ulike politiske utvalg og fylkestinget, blant annet punkter fra handlingsplanene til de regionale planene og økonomiplanen. 

Handlingsplanen utgjør også en del av Buskerud fylkeskommunes kvalitetssystem som skal sikre at skoleeier har et forsvarlig system for vurdering av om kravene i Opplæringsloven og forskriftene til Opplæringsloven blir oppfylt.

Se kvalitetssystemet


Publisert 13. august 2015, oppdatert 9. mars 2016.