Forsikring for elever, lærlinger og lærekandidater i Buskerud fylkeskommune

Fylkeskommunen har tegnet forsikring for elever, lærlinger og lærekandidater som går på fylkeskommunens skoler i henhold til opplæringslovas bestemmelser om dette.

Hvilke elever er dekket

Følgende elevgrupper omfattes av forsikringsordningen:

 • Ungdom med rett til videregående opplæring (opplæringslova § 3) som går på videregående skole eller arbeidsinstitutt i Buskerud fylkeskommune
 • Ungdom med rett til videregående opplæring som tar opplæring i bedrift, dvs lærlinger og lærekandidater (opplæringslova § 4)
 • Elever på Ringerike folkehøgskole
 • Elever på sosialmedisinske institusjoner

Følgende elevgrupper omfattes IKKE av forsikringsordningen:

 • Voksne over 25 år med rett til videregående opplæring (opplæringslova § 4A)
 • Elever på Fagskolen Tinius Olsen
 • Elever inntatt på annen kursvirksomhet/voksenopplæring, f.eks arbeidsmarkedskurs arrangert i samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV
 • Elever underlagt opplæring i kriminalomsorgen

Når/hvor gjelder forsikringen

 • Innenfor skolens område og naturlige nærområde under ordinær skoletid
 • Under deltakelse i undervisning, leker, idrettsutøving (begrensninger ved sport med særlig stor risiko for skade), ekskursjoner, stevner, reiser m.m. som foregår under skolens ledelse, herunder operasjon dagsverk
 • Under reiser/arrangementer for øvrig som har karakter av klassetur o.l og hvor lærer deltar
 • På direkte vei til og fra skolen og hjemmet
 • Under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen. Forsikringen gjelder da skader som inntreffer i ordinær arbeidstid og dessuten på direkte vei mellom hjemmet og arbeidsstedet
 • For internatelever gjelder forsikringen også under opphold på skole/internat utenfor ordinær undervisningstid og på direkte reise til og fra skolen i forbindelse med ferie m.m.
 • For elever i praktisk yrkesopplæring, lærlinger og lærerkandidater er direkte vei til annen oppholdsplass likestilt med direkte vei til hjemmet

Hvilke skader dekkes/dekkes ikke

I utgangspunktet dekkes plutselig og uforutsette skader. Det er følgende vesentlige unntak (ikke uttømmende liste):

 • Skader oppstått under utførelse av arbeidsoppdrag for arbeidsgiver. Vi gjør oppmerksom på at arbeidsgiver iht. Lov om yrkesskadeforsikring av 16.06.1989 nr. 65 plikter å forsikre sine ansatte for skader som måtte inntreffe i arbeidstiden.
 • Belastningsskader
 • Tannskader som følge av spising
 • Skader som skyldes sykdom og som ikke har årsakssammenheng med en ulykke.
 • Skade oppstått ved aktiviteter, herunder sportsaktiviteter som medfører særlig stor risiko for skade. Eksempel på slike aktiviteter er:
  - Dykking med luft
  - Fallskjermhopping / Paragliding m.m
  - Motocross o.a motorsportaktiviteter
  - Fjellklatring
  - Rafting

Erstatningssum

Erstatning utbetales ved medisinsk invaliditet, ved død. Erstatningen dekker også visse behandlingsutgifter som ikke dekkes av NAV.

Erstatningssummene er som følger:

 • Ved 100 % medisinsk invaliditet 426.226,-
 • Behandlingsutgifter – inntil  21.311,-
 • Ved død  85.245,-

Ved lavere invaliditetsgrad enn 100 %, reduseres erstatningen tilsvarende.

Ved behandlingsutgifter er det en egenandel på kr 1.000,-. Elever har utvidet rett til dekning av behandlingsutgifter hos NAV. Det er kun utgifter som NAV eller andre ikke dekker, og som er foreskrevet av behandlende lege samt godkjent.

Skaderutiner

Enhver personskade skal meldes skolen/arbeidsgiver øyeblikkelig. Dette er ikke en forsikringsmelding, men melding for å få registrert skaden i skolens/bedriftens HMS-system. Skolen/bedriften skal også sende melding til NAV, og om nødvendig til arbeidstilsynet. Hvis skademelding ikke er sendt NAV, kan eleven senere miste retten til erstatning fra forsikringsselskapet.

Det er kun personskader som medfører risiko for varige men eller hvor det kan påløpe behandlingsutgifter over kr 1.000,- som skal meldes forsikringsselskapet. Dette meldes på forsikringsselskapets skademelding. Foreldelsesfrist begynner først å løpe etter at man fikk kjennskap til at skaden kunne få slike konsekvenser.

Skademeldingen fylles ut av eleven selv. Hvis eleven er under 18 år skal skademeldingen underskrives av foresatt.

Skademeldingen er forhåndsutfylt med forsikringsselskapets adresse. Vi anmoder allikevel alle til å sende skademeldingen til skolen de går på. Fylkeskommunen må undertegne skademeldingen som forsikringstaker.

Lærlinger/lærekandidater kan sende skademeldingen til:

Buskerud fylkeskommune, Fagopplæringsseksjonen, Postboks 3563  3019 Drammen.

Eleven velger selv om nødvendige vedlegg (legeerklæringer, kvitteringer etc) vedlegges skademeldingen eller ettersendes forsikringsselskapet i egen forsendelse. Hvis dette vedlegges skademeldingen vil fylkeskommunen ikke ta kopi av disse vedleggene. Kopi av selve skademeldingen vil bli beholdt av fylkeskommunen.

Den videre kommunikasjon om skadeoppgjøret skjer direkte mellom forsikringsselskapet og eleven/elevens foresatte. Fylkeskommunen er ikke part i forsikringsoppgjøret.


Publisert 16. august 2013, oppdatert 30. mai 2017.